Obchodné a licenčné podmienky

§ 1 Definícia pojmov

Dodávateľ

Caleydon Grpup s.r.o.
Gerlachovská 15
040 01, Košice - Sever
Slovensko

IČO: 50 827 553
DIČ: čaká na pridelenie (neplatiteľ DPH)

Spoločnosť je zapísaná dňa 05.04.2017 v obchodnom registri, vedenom Krajským súdom v Košiciach I, oddiel Sro, vložka 41182/V.

Odberateľ

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s dodávateľom vystavením objednávky v ústnej alebo písomnej forme a zaväzuje sa za dodané služby a produkty poskytnúť dohodnutú peňažnú odmenu.

§ 2 Základné ustanovenia

 • Odberateľ dáva súhlas, že je oboznámený so všetkými informáciami o ponúkaných službách a produktoch odberateľa buď:
  • prostredníctvom webovej prezentácie na doméne www.prestashop.sk
  • na základe súkromnej telefonickej, alebo elektronickej komunikácie formou e-mailov alebo IM
 • Dodávateľ si vyhradzuje právo za odmenu ponúkať vyhotovené služby, úpravy a moduly tretím stranám, pokiaľ to nie je individuálne zmluvne inak ustanovené.
 • Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek meniť rozsah a parametre ponúkaných služieb a produktov, ich ceny, a individuálne odmietnuť poskytnutie služieb a predaj produktov.

§ 3 Uzavretie zmluvy

 • Obchodná zmluva medzi dodávateľom a odberateľom nadobúda platnosť v okamihu potvrdenia e-mailovej objednávky odberateľom alebo vytvorením objednávky v elektronickom obchode na doméne www.prestashop.sk.
 • Odberateľ aj dodávateľ je povinný uvádzať iba pravdivé a aktuálne osobné a firemné údaje.

§ 4 Dôvernosť a ochrana osobných údajov

 • Dodávateľ sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi odberateľa v súlade so zákonom SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Odberateľ dáva súhlas so zasielaním informačných elektronických správ s ponukou služieb a produktov dodávateľa podľa § 65 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách. Odberateľ má právo tento súhlas kedykoľvek dovolať.
 • Osobné údaje nie sú nikdy postúpené tretím stranám.

§ 5 Autentifikačné údaje

 • Dodávateľ sa zaväzuje nakladať s autentifikačnými (prihlasovacími) údajmi poskytnutými odberateľom do príslušného systému dotknutého obchodným vzťahom nasledovne:
  • neposkytnúť ich tretím stranám v súlade so zákonom SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
  • zabezpečí ich ochranu proti zneužitiu
  • zabezpečí ich okamžité odstránenie po dokončení súvisiacej služby
 • Odberateľ je oprávnený svoje autentifikačné údaje kedykoľvek meniť.
 • Odberateľ nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek operácie, zmeny a úpravy, ktoré boli vykonané prostredníctvom odberateľom poskytnutých autentifikačných údajov.
 • Odberateľ sa zaväzuje, že poskytnuté autentifikačné údaje nie sú súčasne poskytnuté tretej strane a v čase vykonávania úprav v systéme odberateľa súčasne neprebieha činnosť žiadnej tretej strany.
 • Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie poskytnutých autentifikačných údajov, pokiaľ ich zneužitie preukázateľne nespôsobil.

§ 6 Licenčné podmienky

 • V cenách licencií modulov dodaných dodávateľom nie sú zahrnuté:
  • žiadne dodatočné individuálne úpravy
  • žiadne dodatočné služby (implementácia, testovanie, apod.)
  • aktualizácie modulov, ak dôvodom ich nefunkčnosti bola zmena verzie platformy, pre ktorú bol modul zakúpený
 • Bezplatne ponúkaným modulom dodávateľ nezabezpečuje žiadne bezplatné poradenstvo ani individuálne modifikácie.
 • Dodávateľ nezodpovedá za funkčnosť, alebo kompatibilitu bezplatne ponúkaných modulov a zodpovednosť za ich používanie, akékoľvek vzniknuté škody či prípadnú stratu a poškodenie dát, nesie výhradne odberateľ.
 • Bezplatné moduly odberateľ môže:
  • používať akokoľvek a kdekoľvek
  • vykonávať modifikácie funkčnosti a vzhľadu
  • ponúkať ich tretím stranám
 • Jedna zakúpená licencia na produkt od dodávateľa oprávňuje odberateľa k:
  • použitiu modulu na jednom webe / e-shope v produkčnom režime
  • použitiu modulu v neobmedzenom počte na testovacích weboch / e-shopoch
  • modifikácii a úprave funkcií produktu pre svoje potreby
 • Zakúpená licencia na produkt od dodávateľa zakazuje odberateľovi:
  • sprostredkovávať, ponúkať a predávať moduly verejne alebo individuálne tretím stranám
  • vytvárať kópie
 • Odberateľ nie je oprávnený predávať tretím stranám akékoľvek dodávateľom spoplatnené služby, moduly alebo webové stránky.
 • Zaplatením služieb, produktov a web stránky prechádzajú majetkové práva z dodávateľa na odberateľa.
 • Dodávateľ si vyhradzuje autorské právo na zhotovené grafické a programátorské práce, ako aj na jednotlivé dizajny, moduly a úpravy.

§ 7 Reklamácia produktov a služieb

 • Dodávateľ sa zaväzuje v prípade chybnej funkcionality modulu odberateľovi poskytnúť opravu na vlastné náklady a zabezpečiť deklarovanú funkčnosť.
 • Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi vrátiť plnú peňažnú čiastku za licenciu, alebo podľa dohody poskytnúť náhradné služby v porovnateľnom rozsahu, ak modul nepracuje správne v súčinnosti s predvolenými nastaveniami systému.
 • Odberateľovi zaniká nárok na vrátenie peňažnej čiastky za licenciu ak:
  • bolo vykonané neodborné použitie modulu, alebo jeho úprava
  • nefunkčnosť modulu zapríčinili grafické / funkčné modifikácie systému (vlastné alebo treťou stranou), nezabezpečené vhodné prostredie (nesprávne nastavenie parametrov webhostingu obmedzujúce funkčnosť)
  • neposkytol autentifikačné údaje na server a do administrácie systému v prípade, že si to chyba vyžaduje
 • Pri neoprávnenej reklamácii môže dodávateľ od odberateľa požadovať náhradu vzniknutých nákladov podľa platného cenníka.

§ 8 Odstúpenie od zmluvy

 • Odberateľ aj dodávateľ má nárok kedykoľvek odstúpiť od zmluvy.
 • Odstúpením od zmluvy zanikajú dotknuté majetkové a intelektuálne práva odberateľa. Odberateľ sa súčasne zaväzuje výsledok práce dodávateľa okamžite zmazať a ďalej v žiadnej podobe nepoužívať.
 • Odstúpením od zmluvy sa odberateľ zaväzuje dodávateľovi uhradiť všetky predchádzajúce náklady za už vykonanú prácu v prípade, že takéto náklady vznikli.

§ 9 Záverečné ustanovenia

 • Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť.
 • Prevádzkovateľ oznámi zmeny týchto obchodných podmienok verejne na internetových stránkach domény www.prestashop.sk.
 • Záväzným objednaním alebo zakúpením služieb, produktov (modulov) a používaním bezplatných produktov vyjadruje odberateľ bezpodmienečný súhlas s aktuálnym znením týchto Obchodných podmienok.
 • Tieto Obchodné podmienky sú pre obe zmluvné strany záväzné a bez výhrad sa sú povinné sa nimi riadiť.
 • Tieto Obchodné podmienky nadobudli účinnosť 10. októbra 2009.

Posledná zmena: 05.04.2017

Spojte sa s nami

PrestaShop a celý jeho ekosystém sa neustále vyvíja a napreduje. Prijímajte od nás e-mailom aktuality o najnovších vydaniach, moduloch a doplnkoch.

Logo: PrestaShop Sk

PrestaShop Sk je súčasťou skupiny Caleydon s.r.o.
© 2008–2021. Všetky autorské práva vyhradené.

PrestaShop je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti PrestaShop SA.

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop